How do I replace the side buttons?

I'm missing the menu function side button on my gear s3 frontier. Where do I get a replacement?

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle