How do I get a broken off crankshaft sensor out of the block?

It broken off while I was trying to replace it. Can I push it through into the oil pan or into the bell housing? Can I drill it out?

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle