How do you replace the screen?

I have never worked on a computer and would appreciate a detailed guide for specifically the notebook x pro screen replacement. Thanks.

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 2
Yorum Ekle