Murry 40702x92e clutch adjustment

Murry 40702x92e riding mower. Replaced drive belt. Mower has no mower deck. New belt seems a little too short as it wont allow clutch/brake pedal to be pushed in forward enough to close safety switch and disengage and engage clutch. Is there an adjustment procedure you could show to me?

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle