How to replace paper feed

We have a HP OfficeJet  6600 printer that won’t feed paper.  It tries but the feed drive is not turning. Do you have instructions for replacing this mechanism

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle