Samsung NX3000 Switching Mode dial not switching to other mode

When I turn the mode dial, the screen only appear in panorama mode

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle