My mpc 2000xl has a zip drive which is stuck

How would i go about replacing the drive with a flash if I cant update the os with a stuck zip disc

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle