I changed the camshift sensor but it appears in the detector

I changed the camshift sensor but it appears in the detector?

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0

1 Yorum:

@aabdlslmlsyfy "appears in the detector" do you mean on an engine scan? What complete code(s) do you get when you scan your Hyundai

tarafından

Yorum Ekle