shift into reverse by jiggling the shifter

I just bought this 1992 z71 4x4 which has a 700r4 transmission. the previous owner said he was able to shift into reverse by jiggling the shifter between park and N. Then he said it quit. any ideas?

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle