Replacement of the shutter button

The shutter button to my camera broke i am looking to buy a replacement part and install my self

Would like to know how i would go about doing that

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle