The gps fixes from my connect are not finishing downloading

the gps quick fix is not finishing downloading from myconnect - do I have to reset the gps

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle