Why is my car making a sound when I get up to like 20 or 40 mile?

when i make it to 20 or 40 it makes a noise like rrrrrrr then it will stop but it will still do it when i turn or something.

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle