Camera will only shoot in manual mode no matter what the settings are

Camera only shoots in manual mode no matter what setting it's in

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle