yellow colour not showing

yellow cartridge was very low. changed cartridge. yellow colour is not coming through when a nozzle check is done. have done 3 head cleans.

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle